Καινούριες επαναληπτικές ασκήσεις εδώ

Μην ξεχάσετε να στείλετε τις προηγούμενες εργασίες όσοι δεν τις στείλατε!