22 χρόνια τώρα μαθαίνουμε στους μαθητές μας πώς να μαθαίνουν και τους αφήνουμε να το εξασκήσουν. Από τότε που αυτή η φιλοσοφία ενώθηκε με τη δυναμική της τεχνολογίας των διαδραστικών μέσων, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Η προσέγγισή μας στη μάθηση γλωσσών είναι σφαιρική και ολοκληρωμένη και αυτή η σφαιρικότητα της γνώσης είναι που τελικά κάνει τη διαφορά. Όλα αυτά άλλωστε φαίνονται και από τα πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας μας (της τάξης του 100%) σχεδόν σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Ήταν διαφορετικός όμως και ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το Κέντρο γλωσσών. Φτιάχτηκε πριν 22 χρόνια μ’ ένα μεγάλο όραμα για τους νέους και για την εκπαίδευση γενικότερα. Ξέροντας από προσωπική πείρα ότι οι καθιερωμένες μέθοδοι μάθησης ήταν κάπως απογοητευτικές, δεσμευτήκαμε όχι μόνο να μάθουμε στους νέους μια ξένη γλώσσα αλλά και να τους «εξοπλίσουμε» γενικότερα, εκπαιδεύοντάς τους να έχουν κριτικό πνεύμα, περιέργεια & ενδιαφέρον για τη μάθηση, με άλλα λόγια, ν’ αναλαμβάνουν την ευθύνη της μόρφωσής τους.

Το να προετοιμάσεις το μέλλον κάποιου για εγχώρια, πόσο μάλλον για διεθνή, καριέρα προσφέροντάς του το είδος της γνώσης που βοηθά την εξωστρέφεια και παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό. Αλλά εμείς νιώθουμε ότι οι προκλήσεις είναι αυτές που μας ωθούν να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας.


For the past 22 years we have been teaching students how to learn and leaving them to it. Since such a philosophy met the technological potential of interactive media, the results have been spectacular. Our approach to language learning is a thorough, global one and it is this very «globality» [© term – Alamanou 2012] of knowledge that ultimately makes the difference. The living proof are the very high pass rates (reaching 100%) our school boasts in practically every exam period.

What else was different was the purpose of establishing this language Centre. It was set up 22 years ago with a great vision for both the young and for education in its wider sense. Knowing from first-hand experience that the established methods of education were somewhat disappointing, we took it onto ourselves to not only teach young people a foreign language but also «equip» them further by training them to approach things with a critical eye, curiosity and interest in learning, in other words, teaching them to assume responsibility for their own education.

Setting someone up for a domestic, let alone an international, career while providing them with the kind of knowledge that will help them adopt an outgoing outlook on life and have a competitive advantage over others is a challenge to every educator. We, however, feel that challenges are what spurs us on on the road to bettering ourselves.

Advertisement